研究成果
2019年度发表论文
2018年度发表论文
2017年度发表论文
2016年度发表论文
2014年度发表论文
2013年度发表论文
2012年度发表论文
2011年度发表论文
2015年度发表论文
Gallery
研究成果
您当前的位置: 首页   »   科学研究   »   研究成果   »   正文

2017年度发表论文

发布日期:2017/01/03 09:08:23

1. Lvkang Shen, Liang Wu, Quan Sheng, Chunrui Ma, Yong Zhang, Lu Lu, Ji Ma, Jihong Bian, Yaodong Yang, Aiping Chen, Xiaoli Lu, Ming Liu, Hong Wang, Chun-Lin Jia. "Epitaxial lift-off of centimeter-scaled spinel ferrite oxide thin films for flexible electronics". Advanced Materials, 29: 1702411, 2017.

2. Yong Zhang, Lvkang Shen, Ming Liu, Xin Li, Xiaoli Lu, Lu Lu, Chunrui Ma, Caiyin You, Aiping Chen, Chuanwei Huang, Lang Chen, Marin Alexe, Chun-Lin Jia. "Flexible Quasi-Two-Dimensional CoFe2O4 Epitaxial Thin Films for Continuous Strain Tuning of Magnetic Properties". ACS Nano, 11: 8002-8009, 2017.

3. Zixiong Sun, Chunrui Ma, Ming Liu, Jin Cui, Lu Lu, Jiangbo Lu, Xiaojie Lou, Lei Jin, Hong Wang, Chun-Lin Jia. "Ultrahigh energy storage performance of lead-free Oxide multilayer film capacitors via interface engineering". Advanced Materials, 29: 1604427, 2017.

4. Yifei Wang, Jin Cui, Linxi Wang, Qibin Yuan, Yujuan Niu, Jie Chen, Qing Wang, Hong Wang. "Compositional tailoring effect on electric field distribution for significantly enhanced breakdown strength and restrained conductive loss in sandwich-structured ceramic/polymer nanocomposites". Journal of Materials Chemistry A, 5: 4710-4718, 2017.

5. Zixiong Sun, Chunrui Ma, Xi Wang, Ming Liu, Lu Lu, Ming Wu, Xiaojie Lou, Hong Wang, Chun-Lin Jia. "Large Energy Density, Excellent Thermal Stability and High Cycling Endurance of Lead-Free BaZr0.2Ti0.8O3 Film Capacitors". ACS Applied Materials & Interfaces, 9: 17096-17101, 2017.

6. Shao-Bo Mi, Ru-Yi Zhang, Lu Lu, Ming Liu, Hong Wang, Chun-Lin Jia. "Atomic-scale structure and formation of antiphase boundaries in α-Li0.5Fe2.5O4 thin films on MgAl2O4(001) substrates". Acta Materialia, 127: 178-184, 2017.

7. Chunrui Ma, Rongtao Lu, Guangliang Hu, Jinsheng Han, Ming Liu, Jun Li, Judy Z. Wu. "Detecting electric dipoles interaction at the interface of ferroelectric and electrolyte using graphene field effect transistors". ACS Applied Materials & Interfaces, 9: 4244-4252, 2017.

8. Wenlong Liu, Ming Liu, Sheng Cheng, Ruyi Zhang, Rong Ma, Hong Wang. "Effect of thickness-dependent crystal mosaicity and chemical defect on electric properties in yttrium-stabilized epitaxial HfO2 thin films". Applied Physics Letters, 110: 122904, 2017.

9. Qibin Yuan, Yifei Wang, Hong Wang. "Microstructure and dielectric properties of Ti0.995(In0.5Nb0.5)0.005O2/SrO-B2O3-SiO2 glass-ceramics for energy storage". IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 24: 712-719, 2017.

10. Hong-Mei Jing, Guang-Liang Hu, Shao-Bo Mi, Lu Lu, Ming Liu, Shao-Dong Cheng, Sheng Cheng, Chun-Lin Jia. "Microstructure and electrical conductivity of (Y, Sr)CoO3-δ thin films tuned by the film-growth temperature". Journal of Alloys and Compounds, 714: 181-185, 2017.

11. Ruyi Zhang, Qibin Yuan, Rong Ma, Xiaoxing Liu, Cunxu Gao, Ming Liu, Chun-Lin Jia, Hong Wang. "Tuning conductivity and magnetism of CuFe2O4 via cation redistribution". RSC Advances, 7: 21926-21932, 2017.

12. Gaoqun Zhang, Jing Guo, Hong Wang. "Ultra-low temperature sintering microwave dielectric ceramics based on Ag2O-MoO3 binary system". Journal of the American Ceramic Society, 100: 2604-2611, 2017.

13. Rong Ma. Ming Liu, Jiannong Wang, Hong Wang. "The room temperature deposition of high-quality epitaxial yttrium iron garnet thin film via RF sputtering". Journal of Alloys and Compounds, 708: 213-219, 2017.

14. Dandan Wei, Hong Wang. "Low-temperature sintering and enhanced piezoelectric properties of random and textured PIN-PMN-PT ceramics with Li2CO3". Journal of the American Ceramic Society, 100: 1073-1079, 2017.

15. Ruyi Zhang, Ming Liu, Wenlong Liu, Hong Wang. "Highly conductive n-type NiCo2O4-δ epitaxial thin films grown by RF sputtering". Materials Letters, 199: 164-167, 2017.

16. Qibin Yuan, Jin Cui, Yifei Wang, Rong Ma, Hong Wang. "Significant enhancement in breakdown strength and energy density of the BaTiO3 /BaTiO3 @SiO2 layered ceramics with strong interface blocking effect". Journal of the European Ceramic Society, 37: 4645-4652, 2017.

17. Guangliang Hu, Gaind P. Pandey, Qingfeng Liu, Radhika S Anaredy, Chunrui Ma, Ming Liu, Jun Li, Scott K. Shaw, Judy Z. Wu. "Self-organization of Ions at the Interface between Graphene and Ionic Liquid DEME-TFSI". ACS Applied Materials & Interfaces, 9: 35437-35443, 2017.

18. Qibin Yuan, Fangzhou Yao, Yifei Wang, Rong Ma, and Hong Wang. "Relaxor-ferroelectric 0.9BaTiO3-0.1Bi(Zn0.5Zr0.5)O3 Ceramic Capacitors with High Energy Density and Temperature Stable Energy Storage Properties," Journal of Materials Chemistry C, 5: 9552-9558 2017.

19. Wenlong Liu, Ming Liu, Ruyi Zhang, Rong Ma, Hong Wang. "Thickness-modulated anisotropic ferromagnetism in Fe-doped epitaxial HfO2 thin films". Applied Physics Letters, 111: 172404, 2017.

20. Hongchu Du, Chun-Lin Jia, Annemarie Koehi, Juri Barthel, Regina Dittmann, Rainer Waser, Joachim Mayer. "Nanosized conducting filaments formed by atomic-scale defects in redox-based resistive switching memories". Chemistry of Materials, 29: 3164-3173, 2017.

21. Zhijun Jiang, Sergei Prokhorenko, Sergey Prosandeev, Y. Nahas, D. Wang, Jorge Íñiguez, E. Defay, L. Bellaiche. "Electrocaloric effects in the lead-free Ba(Zr,Ti)O3 relaxor ferroelectric from atomistic simulations". Physical Review B, 96: 014114, 2017.

22. J. Liu, F. Li, Y. Zeng, Z. Jiang, L. Liu, D. Wang, Z.-G. Ye, C.-L. Jia. "Insights into the dielectric response of ferroelectric relaxors from statistical modeling". Physical Review B, 96: 054115, 2017.

23. Jinying Zhang, Dan Zhao, Dingbin Xiao, Chuansheng Ma, Hongchu Du, Xin Li, Lihui Zhang, Jialiang Huang, Hongyang Huang, Chun-Lin Jia, David Tomanek, Chunming Niu. "Assembly of ring-shaped phosphorus within carbon nanotube nanoreactors". Angewandte Chemie International Edition, 56: 1850-1854, 2017.

24. Xian-Kui Wei, Tomas Sluka, Barbara Fraygola, Ludwig Feigl, Hongchu Du, Lei Jin, Chun-Lin Jia, Nava Setter. "Controlled charging of ferroelastic domain walls in oxide ferroelectrics". ACS Applied Materials & Interfaces, 9: 6539-6546, 2017.

25. Lei Jin, Juri Barthel, Chun-Lin Jia, Knut W. Urban. "Atomic resolution imaging of YAlO3: Ce in the chromatic and spherical aberration corrected PICO electron microscope". Ultramicroscopy, 176: 99-104, 2017.

26. Tangyuan Li, Xiaojie Lou, Xiaoqin Ke, Shaodong Cheng, Shaobo Mi, Xiangjian Wang, Jing Shi, Xiao Liu, Guangzhi Dong, Huiqing Fan, Yunzhi Wang, Xiaoli Tan. "Giant strain with low hysteresis in A-site-deficient (Bi0.5Na0.5)TiO3-based lead-free piezoceramics". Acta Materialia, 128: 337-344, 2017.

27. Feihua Liu, Qi Li, Jin Cui, Zeyu Li, Guang Yang, Yang Liu, Lijie Dong, Chuanxi Xiong, Hong Wang, Qing Wang. "High-energy-density dielectric polymer nanocomposites with trilayered architecture". Advanced Functional Materials, 27: 1606292, 2017.

28. Yurong Yang, Chunrui Ma, Ming Liu, Hongjian Zhao, Yuan Lin, Chonglin Chen, L. Bellaiche. "Creating a low-symmetry insulating, ferroelectric, and antiferromagnetic material from a high-symmetrical metallic ferromagnet via defect engineering: The case of LaBaCo2O5+δ compounds". Physical Review B, 95: 165132, 2017.

29. Wen-Bo Li, Di Zhou, Li-Xia Pang, Yan-Zhu Dai, Ze-Ming Qi, Qiu-Ping Wang, Han-Chen Liu. "High quality factor microwave dielectric ceramics in the (Mg1/3Nb2/3)O2-ZrO2-TiO2 ternary system". Journal of the American Ceramic Society, 100: 3982-3989, 2017.

30. Zheng-Hua Tan, Xue-Bing Yin, Rui Yang, Shao-Bo Mi, Chun-Lin Jia, Xin Guo. "Pavlovian conditioning demonstrated with neuromorphic memristive devices". Scientific Reports, 7: 713, 2017.

31. Xianfeng Du, Hongyuan Yao, Mingbo Ma, Tianyu Feng, Bowen Zhang, Youlong Xu, Chuansheng Ma, Jingping Wang, Yizhong Huang. "Green ball dianthus-like Na2Ti6O13 as high-rate performance anode for sodium-ion batteries". Journal of Alloys and Compounds, 721: 100-105, 2017.

32. Xiaoqing Yan, Ke Ye, Tianxi Zhang, Chao Xue, Dan Zhang, Chuansheng Ma, Jinjia Wei, Guidong Yang. "Formation of three-dimensionally ordered macroporous TiO2@nanosheet SnS2 heterojunctions for exceptional visible-light driven photocatalytic activity". New Journal of Chemistry, 41: 8482-8489.

33. Zhao Wang, Xiaolong Yang, Dan Feng, Haijun Wu, Jesus Carrete, Li-Dong Zhao, Chao Li, Shaodong Cheng, Biaolin Peng, Guang Yang, Jiaqing He. "Understanding phonon scattering by nano-precipitates in Potassium-doped lead chalcogenides". ACS Applied Materials & Interfaces, 9: 3686-3693, 2017.

34. Yifei Wang, Linxi Wang, Qibin Yuan, Yujuan Niu, Jie Chen, Qing Wang, Hong Wang. "Ultrahigh electric displacement and energy density in gradient layer-structured BaTiO3/PVDF nanocomposites with an interfacial barrier effect". Journal of Materials Chemistry A, 5: 10849-10855, 2017.

35. Jinying Zhang, Rui Wang, Xi Zhu, Aifei Pan, Chenxiao Han, Xin Li, Dan Zhao, Chuansheng Ma, Wenjun Wang, Haibin Su, Chunming Niu. "Pseudo-topotactic conversion of carbon nanotubes to T-carbon nanowires under picosecond laser irradiation in methanol". Nature communications, 8: 683, 2017.

36. L. Jin, P. X. Xu, Y. Zeng, L. Lu, J. Barthel, T. Schulthess, R. E. Dunin-Borkowski, H. Wang, C. L. Jia. "Surface reconstructions and related local properties of a BiFeO3 thin film". Scientific Reports, 7: 39698, 2017.

37. Jie Wei, Chunfang Wu, Yalong Liu, Yaxin Guo, Tiantian Yang, Dawei Wang, Zhuo Xu, Raphael Haumont. "Structural Distortion, Spin-Phonon Coupling, Interband Electronic Transition, and Enhanced Magnetization in Rare-Earth-Substituted Bismuth Ferrite". Inorganic Chemistry, 56: 8964-8974, 2017.

38. Zou Yajun, Shi Jian-Wen, Ma Dandan, Fan Zhaoyang, Lu Lu, Niu Chunming. "In situ synthesis of C-doped TiO2@g-C3N4 core-shell hollow nanospheres with enhanced visible-light photocatalytic activity for H2 evolution". Chemical Engineering Journal, 322: 435-444, 2017.

39. Yongcun Zhou, Feng Liu, Hong Wang, "Novel organic–inorganic composites with high thermal conductivity for electronic packaging applications: A key issue review". Polymer Composites, 38: 803-813, 2017.

40. Faber. KT, Asefa. T, Backhaus-Ricoult. M, Brow. R, Chan. JY, Dillon. S, Fahrenholtz. WG, Finnis. MW, Garay, JE, Garcia. RE, Gogotsi. Y, Haile. SM, Halloran. J, Hu. JJ, Huang. LP, Jacobsen. SD, Lara-Curzio. E, LeBeau. J, Lee. WE, Levi. CG, Levin. I, Lewis. JA, Lipkin. DM, Lu. K, Luo. J, Maria. JP, Martin. LW, Martin. S, Messing. G, Navrotsky. A, Padture. NP, Randall. C, Rohrer. GS, Rosenflanz. A, Schaedler. TA, Schlom. DG, Sehirlioglu. A, Stevenson. AJ, Tani. T, Tikare. V, Trolier-McKinstry. S, Wang. H, Yildiz. B. “The role of ceramic and glass science research in meeting societal challenges: Report from an NSF-sponsored workshop”. Journal of the American Ceramic Society, 100(5):1777-1803, 2017.

41. Dan Guo, Di Zhou,Wen-Bo Li,Li-Xia Pang,Yan-Zhu Dai, Ze-Ming Qi. "Phase Evolution, Crystal Structure, and Microwave Dielectric Properties of Water-Insoluble (1-x)LaNbO4xLaVO4 (0 ≤ x ≤ 0.9)Ceramics". Inorganic Chemistry, 56: 93219329, 2017.


  
[返回列表]

地址:西安交通大学曲江校区西六楼    电话:+86-(029)-83395023    
 版权所有©西安交通大学贾春林科学家工作室